AKTUALNOŚCI STRAŻ

MSWIA ZABIERA PIENIĄDZE ZWIĄZKOWI OSP RP. TERAZ O PODZIALE ŚRODKÓW DLA OSP BĘDZIE DECYDOWAŁA PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

Kilka tygodni temu odbyło się Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski, podczas którego przedstawiciele władz Związku oraz Państwowej Straży Pożarnej poruszyli kilka ważnych tematów związanych z przyszłą działalnością jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Rozmowy dotyczyły między innymi nowej ustawy regulującej finansowanie jednostek OSP nienależących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Projekty ustaw

Podczas Prezydium pokrótce omówione zostały trzy projekty ustaw:

  • o modernizacji służb mundurowych;
  • o ochronie ludności i obronie cywilnej;
  • o Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Leszek Suski, mówiąc o ustawie modernizacyjnej z 2007 roku (z której środki się już wyczerpały), mającej zagwarantować doskonalenie służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, wspomniał o projekcie – poniekąd opartym o tą ustawę – lecz mającym brać pod uwagę również i Ochotnicze Straże Pożarne. W założeniu środki z tego projektu przekazywane będą na między innymi doskonalenie zawodowe i szkoleniowe strażaków ochotników oraz kwestie budowlane, sprzętowe czy remontowe. Planowo ustawa ma wejść w życie od początku 2017 roku i realizowana ma być przez cztery lata końca 2021 roku.

Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych uległo zmianie

Dotychczas jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nie należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego były wspierane jedynie przez ze środków ministerialnych (MSWiA) za pośrednictwem Związku OSP RP. Po zmianach, które obecnie następują w rozdziale środków dla OSP, przekazywanie finansowania zostało przerzucone na Państwowe Straże Pożarne. Procedura przekazywania środków pieniężnych zostanie zapoczątkowana przez Komendę Powiatową PSP (najprawdopodobniej będą do tego powołane odpowiednie komisja, a nie będzie o tym samodzielnie decydował Komendant Powiatowy), która znając sytuację panującą na terenie swojego działania będzie określała jakie środki konieczne są w celu zapewnienia bezpieczeństwa w całym powiecie. Następnie takowy dokument zostanie przekazany do zaopiniowania przez prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Dalszy proces będzie polegał na przekazaniu tych informacji (gdy nie będzie konieczne kolejne zaopiniowanie przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP) do Komendanta Głównego PSP.

Jak będzie wyglądał podział środków przez PSP oraz zakup sprzętu?

Komendant Suski stwierdził, że zakupy będą wyglądały podobnie jak dotychczas, przy czym jednostki nie będą mogły samodzielnie decydować na jaki sprzęt zostaną przekazane pieniądze. Sam ich podział będzie w dużej mierze zależał od ilości jednostek OSP, które otrzymają wsparcie. Pieniądze zostaną rozdzielone proporcjonalnie na wszystkie województwa w zależności od tego ile jednostek OSP w danym województwie się znajduje.

Prezes Pawlak podczas Prezydium powiedział też, że obecne okoliczności będą mogły pozwolić na wsparcie przez Związek Strażaków ochotników na poziomie ochrony osobistej. Będą też zajmować się wspieraniem zachowywania tradycji pożarniczych, kulturą czy prewencją przeciwpożarową wśród dzieci i młodzieży.

Podczas spotkania zostało potwierdzone, że zakres finansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej nie zmieni się. Różnica polega tylko na zmianie organu dysponującego pieniądze (jak wspomnieliśmy, wcześniej był to ZOSP RP).

Skoro jednostki OSP samodzielnie nie będą mogły decydować się na zakupy, tylko z góry ma zostać ustalony plan działania (finansowania i zakupów) na konkretny rok, a co za tym idzie, nie jest również powiedziane gdzie zostanie zakupiony sprzęt, to w jaki sposób Związek chce nadal wspierać jednostki w obszarze dotyczącym ochrony osobistej?

źródło: www.remiza.com.pl