AKTUALNOŚCI

Nowe umundurowanie strażaków ratowników

Pod koniec Maja 2018r. Do Krajowej sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” wpłynął projekt, który zmienia zarządzenie nr 9 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zarządzenie to pochodzi z dnia 5 lutego 2007r. i mówi o wzorcach, szczegółowych wymaganiach, cechach technicznych oraz jakościowych przedmiotów umundurowania oraz odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w PSP. Projekt ten spowodowany jest wejściem w życie już od 6 czerwca znowelizowanych rozporządzeń MSWiA związanych z umundurowaniem strażaków PSP. W projekcie przedstawiono nowe wymagania techniczne, szczegółowe, przedstawiono również wzór ubrania specjalnego wraz z kurtką lekkiej. W poszczególnych punktach projektu przedstawiono:

 1. Opis Ogólny
  1. Ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469 ”Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych oraz kurtki lekkiej spełniającej wymagania normy PN-EN 15614 ”Odzież ochronna dla strażaków. Metoda badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej”. Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego w kolorze żółtym, czarnym lub ciemnogranatowym.
 2. Wymagania szczegółowe
  1. konstrukcja ubrania specjalnego oraz parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 469, konstrukcja oraz parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych kurtki lekkiej wchodzącej w skład ubrania specjalnego powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 15614,
  2. kurtka lekka ubrania specjalnego i kurtka ubrania specjalnego powinny mieć taką samą długość,
  3. oznakowanie wszystkich elementów ubrania specjalnego powinno spełniać wymagania określone w normach właściwych dla poszczególnych elementów,
  4. konstrukcja wszystkich elementów ubrania specjalnego powinna by ergonomiczna aby zapewnić użytkownikowi swobodę ruchów, właściwą ochronę przez czynnikami technicznymi i mechanicznymi oraz odpowiednią wentylację,
  5. ubranie powinno posiadać świadectwo dopuszczenia stosowanie w ochronie przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.
 3. Wzory ubrania specjalnego i kurtki lekkiej.
 4. Cechy techniczne i jakościowe
  Materiały konstrukcyjne powinny charakteryzować się następującymi cechami:
  1. ograniczonym rozprzestrzenianiem się płomienia,
  2. wytrzymałością na rozciąganie po działaniu promienia cieplnego,
  3. odpornością na ciepło – minimalną kurczliwością,
  4. wytrzymałością na rozciąganie,
  5. wytrzymałością na rozdzieranie,
  6. stabilnością wymiarów w procesie konserwacji,
  7. nie zwilżalnością i odpornością na przesiąkanie ciekłych substancji chemicznych,
  8. odpornością na przemakanie tylko materiały konstrukcyjne kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469.

źródło:https://strazacki.pl