AKTUALNOŚCI

Narada z komendantami wojewódzkimi

straz-pozarna25 września w Komendzie Głównej PSP odbyła się narada komendanta głównego PSP  z komendantami wojewódzkimi PSP, w trakcie której omówione zostały miedzy innymi zagadnienia z zakresu: działań operacyjnych, doskonalenia zawodowego, funkcjonowania ośrodków szkolenia pożarniczego oraz szkół pożarniczych, a także działań grup specjalistycznych.

W trakcie narady komendant główny PSP poruszył również temat wniosków i propozycji jakie komendanci wojewódzcy zgłosili w zakresie ustalania dodatku służbowego dla strażaków PSP. Komendant główny PSP wyjaśnił, że zgłoszone zasadne propozycje zostaną uwzględnione w przygotowywanych rozwiązaniach w trakcie prowadzonych prac nad ujednoliceniem warunków przyznawania i okoliczności uwzględnianych przy ustalaniu oraz zmianie wysokości dodatku służbowego i dodatku motywacyjnego.

Działania te zostały podjęte w celu wyeliminowania częstych przypadków uznaniowości w tym zakresie oraz zapewnienia jasnych i jednolitych zasad przyznawania dodatków do uposażenia strażakom we wszystkich jednostkach organizacyjnych PSP, z czym zgodzili się wszyscy komendanci wojewódzcy.

Komendant główny PSP postanowił unormować te kwestie w zakresie nieuregulowanym w obowiązujących aktach prawnych, a stanowiących obszar do nadużyć. Ponadto komendant główny PSP wyjaśnił, że nigdy  nie twierdził, iż zamierza obniżać bądź pozbawiać strażaków należnych im dodatków, a podejmowane przez niego działania maja za zadania zapewnienie przejrzystości i uczciwości w ich przyznawaniu. Ustalana wysokość dodatku służbowego powinna wynikać ze sposobu wywiązywania się z obowiązków służbowych i być zależna od obciążenia wynikającego z ilości zadań oraz ich rangi. Dlatego też przygotowywane rozwiązania po ich opracowaniu zostaną przesłane do konsultacji do jednostek organizacyjnych PSP i central związków zawodowych funkcjonujących w PSP.

źródło: http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/NARADA-Z-KOMENDANTAMI-WOJEWODZKIMI/idn:36089