AKTUALNOŚCI

XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

9 września 2017 roku w Warszawie odbędzie się XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Związku OSP RP.

W XIV Zjeździe Krajowym Związku OSP RP udział bierze 165 delegatów i 55 przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych wybranych na zjazdach oddziałów wojewódzkich oraz członkowie wspierający, członkowie ustępujących władz Związku a także osoby zaproszone.

Do kompetencji Zjazdu Krajowego, oprócz innych spraw wymienionych w Statucie Związku OSP RP, należy:

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Związku i jego władz oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

2) uchwalanie programów działania Związku,

3) powoływanie w skład Zarządu Głównego Związku przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń
lub innych instytucji współpracujących ze Związkiem,

4) zatwierdzanie składu Zarządu Głównego,

5) określenie liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego oraz ich wybór spośród delegatów na Zjazd,

6) rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów oddziałów wojewódzkich zawieszonych przez Zarząd Główny,

7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez władze Związku i delegatów.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego non-profit, która zrzesza: 16 205 ochotniczych straży pożarnych, w których działa 691 664 członków, w tym 225 838 strażaków ratowników mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, 82 435 dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat tworzących Dziecięce i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz 69 274 kobiet. Ponad 4,3 tys. OSP włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażacy ochotnicy systematycznie nabywają wiedzę, doskonalą swoje umiejętności praktyczne. Uczestniczą, samodzielnie lub wspólnie z PSP, w różnego rodzaju akcjach związanych z działaniami ratowniczymi lub usuwaniem skutków pożarów, miejscowych zagrożeń (klęsk żywiołowych, wypadków, awarii i katastrof) oraz innych zdarzeniach.

W latach 2012-2016 odnotowano łącznie 2 192 947 działań ratowniczych w których interweniowały jednostki ochotniczych straży pożarnych, średnia roczna wyniosła 438 589 zdarzeń.

źródło: http://www.zosprp.pl