AKTUALNOŚCI STRAŻ

Terytorialsi będą współpracować z OSP

Dzisiaj w Białymstoku odbyła się pierwsza przysięga żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy poza typowymi zadaniami bojowymi mają wspierać lokalną społeczność i współpracować z jednostkami OSP podczas klęsk żywiołowych i katastrof.

Przypomnijmy, Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP, do końca 2019 roku będą liczyły 53 tysięcy żołnierzy i 68 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Oddziały i pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej decyzją Dowódcy mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dlatego w trakcie uchwalaniu ustawy powołującej WOT została zmieniona również ustawa o ochronie przeciwpożarowej.

W artykule 19 dodano ustęp 1c i 1d w brzmieniu:

1c. Ochotnicza straż pożarna może współdziałać z Wojskami Obrony Terytorialnej w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań.

1d. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, może określić, w drodze rozporządzenia, formy współdziałania ochotniczej straży pożarnej z Wojskami Obrony Terytorialnej, sprawy wymagające współdziałania, sposób wymiany informacji dotyczących spraw wymagających współdziałania oraz formy koordynacji wspólnych przedsięwzięć, uwzględniając potrzebę sprawnej realizacji tej współpracy.

Z naszych informacji wynika, że szef MSWiA nie wydał jeszcze żadnego rozporządzenia w tej sprawie.

źródło: www.remiza.com.pl