AKTUALNOŚCI STRAŻ

Przekazywanie wozów PSP do OSP. Odpowiadamy!

Wielu z Was od kilku miesięcy pyta jak wygląda sprawa z przekazywaniem samochodów ratowniczo – gaśniczych z Państwowej Straży Pożarnej do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Odpowiadamy!

Zgodnie z artykułem 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny PSP jest Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W ramach artykułu 10 ust. 1 tej samej ustawy do zadań Komendanta Głównego PSP należy ‘ustalanie planu rozmieszczania na obszarze kraju sprzętu specjalistycznego w ramach KSRG’.

W dotychczasowej praktyce ostateczna decyzja o uznaniu pojazdu pożarniczego za zbędny w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa i przekazanie go do Ochotniczej Straży Pożarnej lub innej komendy PSP należała do Komendantów Wojewódzkich PSP. Mieli oczywiście do tego prawo ponieważ artykuł 26 i 27 Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP brzmi następująco:

§ 26. O uznaniu pojazdu za zbędny i przekazaniu go do innej jednostki PSP decyduje:
1)właściwy komendant wojewódzki PSP na wniosek komendanta miejskiego/powiatowego PSP lub komórki właściwej do spraw gospodarki transportowej w komendzie wojewódzkiej PSP;
2)Komendant Główny PSP na wniosek komendantów szkół PSP, dyrektorów: Biura Kwatermistrzowskiego Komendy Głównej PSP i Centralnego Muzeum Pożarnictwa.

§ 27. Pojazdy uznane za zbędne z przyczyn technicznych, lub pojazdy które osiągnęły normy eksploatacji i nie zostały zagospodarowane w jednostkach PSP można wycofać z eksploatacji i nieodpłatnie przekazać jednostkom OSP w trybie określonym w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, z zastrzeżeniem § 33.

Jak poinformował nasz portal rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Paweł Frątczak w przekazywaniu pojazdów do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych stwierdzono niepokojące zjawiska takie jak:
– typowanie jednostki OSP w wyniku deklaracji władz samorządowych przeznaczenia środków finansowych dla jednostek PSP;
– brak w analizach procedur, w których podstawowym elementem byłyby dane – dotyczące beneficjenta – z Systemu Wspomagania Decyzji PSP;
– nierównomierna alokacja pojazdów w stosunku do potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego;
– uchybienia przy wprowadzaniu danych do Systemu Wspomagania Decyzji PSP skutkujące brakiem ciągłości informacji o przekazanym pojeździe.

Decyzja Komendanta Głównego PSP o wstrzymaniu przekazywania pojazdów była tematem spotkania z kadrą kierowniczą Państwowej Straży Pożarnej, które odbyło się 23 września 2016 roku.

W chwili obecnej trwają prace zespołu Komendanta Głównego PSP nad zmianami zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego PSP. Ustalono, że prace zostaną zakończone 15 grudnia 2016 roku.

– Stan powyższy będzie trwał do chwili wypracowania w powyższym zakresie procedury ograniczającej uznaniowość w podejmowaniu decyzji, związanych z przekazywaniem pojazdów i sprzętu pożarniczego uznanego za zbędny w jednostkach organizacyjnych PSP – poinformował Paweł Frątczak.

W ostatnim czasie informowaliśmy na naszym portalu o przekazaniu dwóch samochodów ratowniczo – gaśniczych, Volvo użytkowane w Komendzie Miejskiej PSP w Bydgoszczy trafiło do OSP Jedwabne na Podlasiu, a Renault z Komendy Miejskiej PSP w Koninie otrzymali ochotnicy z OSP Brzeszcze w województwie małopolskim. Decyzje o dalszym użytkowaniu tych pojazdów podjął Komendant Główny PSP jako organ Centralny administracji rządowej w sprawach KSRG.

Warto wiedzieć, że zgodnie z załącznikiem nr 13 do Zarządzenia nr 8 KG PSP okres eksploatacji samochodów ratowniczo – gaśniczych lekkich wynosi 12 lat, średnich – 12, a ciężkich – 15. Bez względu na przebieg.

źródło: http://www.strazacki.pl/akcje/przekazywanie-wozów-psp-do-osp-odpowiadamy