AKTUALNOŚCI STRAŻ

Narada podsumowująca funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w województwie śląskim w 2016 roku

6 lutego 2017 roku w siedzibie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego, podsumowująca funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w województwie śląskim oraz działalność Centralnego Muzeum Pożarnictwa.

W naradzie wzięła udział kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, komendanci miejscy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej oraz dowódcy jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP z województwa śląskiego.

Swoją obecnością naradę uświetnili: wicewojewoda śląski Mariusz Trepka wraz z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW Andrzejem Szczeponkiem,  komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek oraz delegacja komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w składzie: st. bryg. Paweł Janik – dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń, st. bryg. Waldemar Maliński – dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony oraz st. bryg. Sławomir Dzielnicki – zastępca dyrektora Biura Kontroli Skarg i Wniosków.

Jako pierwszy wystąpił śląski komendant wojewódzki PSP mł. bryg. Jacek Kleszczewski, który przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania KSRG w województwie oraz zamierzenia na 2017 rok. Omówił realizację budżetu w 2016 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wydatkowania środków unijnych. Pozyskiwanie środków unijnych koncentrowało się na realizacji projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” pn. „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” oraz pn. „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020, flagowym projektem jest „Bezpieczne Pogranicze”. Wartość komponentu śląskiego projektu to ok. 1,3 mln euro. W dalszej części swojej prezentacji mł. bryg. Jacek Kleszczewski omówił wnioski wynikające z działalności kontrolnej oraz z zakresu BHP w komendach powiatowych i miejskich PSP.

Następnie głos zabrał zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Arkadiusz Biskup, który omówił realizację zadań w pionie operacyjnym oraz z zakresu działań edukacyjnych. Omówił również działalność kontrolno – rozpoznawczą.

W województwie śląskim w 2016 roku odnotowano 57.287 interwencji co oznacza, że nastąpił spadek ich liczby w stosunku do roku 2015, o prawie 3.000 interwencji. W roku 2016 odnotowano spadek pożarów o prawie 6.000, jest to najniższa liczba od 4 lat. Jednocześnie był to kolejny rok wzrostu interwencji związanych z miejscowymi zagrożeniami (36.358), zwiększenie o ponad 2.000 zdarzeń. Udział zdarzeń w woj. śląskim w 2016 roku w stosunku do zdarzeń w kraju wyniósł odpowiednio dla pożarów: 12% dla miejscowych zagrożeń: 13%. Średnia roczna liczba interwencji przypadająca na jedną Komendę PSP województwa śląskiego w 2016 roku wyniosła 1.748.

W ubiegłym roku strażacy przeprowadzili 5.141 czynności kontrolno – rozpoznawczych w obiektach. Wydali 1.377 decyzji i 499 ekspertyz technicznych. Co roku notuje się tendencję wzrostową zadań do realizacji: czynności kontrolno-rozpoznawcze, odbiory, ekspertyzy techniczne, opinie w trybie odstępstwa dla ministra, decyzje, odwołania, raporty o bezpieczeństwie.

Jako jedno z najważniejszych zadań do zrealizowania w 2017 roku, bryg. Arkadiusz Biskup, wskazał wprowadzenie koncepcji budowy Ośrodka Szkolenia w województwie.

Ważnym elementem działań prewencyjnych w 2016 roku była kontynuacja programu edukacyjnego „Nie dla czadu”, w województwie śląskim, realizowanego pod patronatem Wojewody Śląskiego. Celem którego jest edukacja najmłodszych w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków związanych z bezpiecznym zachowaniem w domu oraz pozyskania wiedzy o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla i pożarami w budynkach mieszkalnych. Program ten, przeznaczony jest dla uczniów klas III szkół podstawowych. Do końca marca 2016r. program ukończyło ponad 1.000 dzieci. W roku szkolnym 2016/2017 program ukończy prawie 4.000 dzieci z 6 miast.

Kolejnym obszarem działań na rzecz zmniejszenia liczby poszkodowanych w zdarzeniach z tlenkiem węgla jest propagowanie wśród mieszkańców naszego regionu montażu czujników tlenku węgla. W grudniu 2016 Wojewoda Śląski zakupił 235 czujników tlenku węgla dla mieszkańców województwa śląskiego, które zostały rozdysponowane do 12 komend miejskich/powiatowych PSP.

Bryg. Arkadiusz Biskup podkreślił również znaczenie sal edukacyjnych otwieranych przy komendach PSP, dla podnoszenia świadomości społecznej w zakresie bezpiecznych zachowań. Spośród trzech obecnie działających w województwie sal, wyróżnił otwarte w 2016 roku Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w KM PSP w Chorzowie z uwagi na zastosowanie w nim najnowocześniejszych technologii.

Działania w ramach pionu logistycznego omówił zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Erwin Jaworudzki.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w województwie, w 2016 roku zakupiono 11 samochodów specjalnych, 2 agregaty pompowe dużej wydajności oraz 22 sztuki działek wodno-pianowych. W sumie zakupiono sprzęt o wartości ponad 13 milionów złotych, który sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, samorządów terytorialnych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W swoim wystąpieniu omówił także wydatkowane w 2016r. środki na termomodernizację oraz remonty strażnic.

Poinformował również o zakończeniu budowy w komendach powiatowych i miejskich PSP systemu warsztatów serwisowych środków ochrony dróg oddechowych.

Na zakończenie pierwszej części narady głos zabrał dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa st. bryg. Edward Pruski, który poruszył w swoim wystąpieniu następujące zagadnienia: wystawy czasowe, największe imprezy muzealne oraz działalność edukacyjną, której głównym przedsięwzięciem jest budowa ścieżki edukacyjnej w CMP.

Po przerwie głos zabrał wicewojewoda śląski, który podziękował strażakom za rok ciężkiej pracy oraz życzył, by wszystkie plany na rok 2017 zostały zrealizowane.

W dalszej części narady głos zabrał st. bryg. Waldemar Maliński, który omówił zadania oraz problemy wynikające z udziału strażaków PSP w zdarzeniach związanych występowaniem w Polsce chorób odzwierzęcych oraz st. bryg. Paweł Janik z Komendy Głównej PSP, który przedstawił priorytety działań w zakresie kontrolno-rozpoznawczym.

Na zakończenie Śląski Komendant Wojewódzki podziękował w obecności wszystkich uczestników narady, odchodzącemu w najbliższych dniach na zaopatrzenie emerytalne st. bryg. Erwinowi Jaworudzkiemu, za dotychczasową służbę i osobisty wkład pracy w rozwój Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Aneta Gołębiowska KW PSP Katowice

źródło: www.straz.gov.pl