AKTUALNOŚCI

Miasto wyemituje obligacje za 35 mln zł

Radni podczas Sesji RM, podjęli uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie radnych:

Za: 15 

Przeciw:   

Wstrzymał się: 1

Miasto Jaworzno wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę  35.000.000,00 PLN (trzydzieści pięć milionów złotych).

Obligacje wyemitowane zostaną w 2017 roku w 5 (pięciu) seriach:
a) seria A17 na kwotę 2.500.000,00 PLN,
b) seria B17 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
c) seria C17 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
d) seria D17 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
e) seria E17 na kwotę 5.000.000,00 PLN

Obligacje wyemitowane zostaną w 2018 roku w 6 (sześciu) seriach:
a) seria A18 na kwotę 2.500.000,00 PLN,
b) seria B18 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
c) seria C18 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
d) seria D18 na kwotę 4.000.000,00 PLN,
e) seria E18 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
f) seria F18 na kwotę 4.000.000,00 PLN.

Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanych deficytów budżetowych w latach 2017-2018 związanych z wydatkami majątkowymi, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
a) obligacje serii A17 i A18 zostaną wykupione w 2024 roku,
b) obligacje serii B17, B18 i C18 zostaną wykupione w 2025 roku,
c) obligacje serii C17, D17 i D18 zostaną wykupione w 2026 roku,
d) obligacje serii E17, E18 i F18 zostaną wykupione w 2027 roku.

źródło: www.jaw.pl