AKTUALNOŚCI

Informacja nadesłana z OSP RP

Przyjęty przez sejm 31 lipca projekt ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wszedł w życie 14 sierpnia 2019 roku. Nowe zapisy ustawy pozwalają na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych dodatkowymi pieniędzmi z budżetu państwa na realizację zadań statutowych. Oprócz zadań związanych m.in. z gaszeniem pożarów, do ustawy wpisano następujące zadania realizowane przez OSP:

1) organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;

2) organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

3) upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

4) propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Koszty realizacji wskazanych zadań, mogą być pokrywane z: budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.

W 2019 roku budżet państwa przeznaczy na sfinansowanie tych zadań maksymalnie 82 mln zł.

Ustawa określa, że minister spraw wewnętrznych będzie dokonywał rozdziału środków finansowych, na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania tej straży, wraz z opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Cel realizowanego zadania musi być zgodny z przyjętymi zmianami ustawy.

Ochotnicze Straże Pożarne realizują różnego rodzaju działania i projekty, które wykraczają poza zadania polegające na walce z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami.

Rząd zakłada, że każda OSP otrzyma 5 tys. zł. Niewykorzystane środki zostaną przydzielone dla OSP, które złożą wnioski na projekty, co oznacza, że kwoty dofinansowania mogą być wyższe.

Więcej informacji na stronie zosprp.pl/dotacje