AKTUALNOŚCI STRAŻ

Budowa Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP)

23 marca 2018 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Hejduk z upoważnienia komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego zawarł umowę na budowę Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP). Podczas aktu zawarcia umowy uczestnikami byli zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tadeusz Jopek oraz kierownicy komórek organizacyjnych KG PSP, tj. Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Biura Finansów, Biura Prawnego oraz Biura Informatyki i Łączności. Okres realizacji przedsięwzięcia będzie trwał do 30 listopada 2019 r.

Decyzją nr 69 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 września 2016 r. powołano Zespół do opracowania dokumentacji przetargowej do budowy Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej składający się z przedstawicieli pionu operacyjnego i informatycznego z jednostek organizacyjnych PSP, w tym KP(M) PSP, KW PSP oraz KG PSP.

W okresie od września 2016 r. do grudnia 2016 r. przeprowadzono dialog techniczny, w którym uczestniczyło sześć podmiotów.

Ogłoszenie postępowania przetargowego na stronie KG PSP nastąpiło w dniu 16 maja 2017 r.

W postępowaniu przetargowym uczestniczyło 5-ciu wykonawców.

Wygrała oferta konsorcjum S&T Services Polska Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. – członek konsorcjum.

SWD PSP to podstawowe narzędzie pracy na stanowiskach kierowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej wszystkich szczebli. Wykorzystywany, jako platforma dyspozytorska wspomagająca koordynację działań ratowniczych, począwszy od przyjmowania zgłoszeń, przez obsługę zdarzeń, efektywne dysponowanie siłami i środkami. SWD PSP to również informatyczne wspomaganie działań podejmowanych przez KDR na każdym poziomie kierowania działaniami ratowniczymi.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zmieniona zostanie architektura SWD PSP z rozproszonej na scentralizowaną, co usprawni procesy obsługi zdarzeń oraz umożliwi łatwiejszą integrację z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi, w tym w szczególności z systemem powiadamiania ratunkowego. Nowe SWD PSP to także platforma współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymają nieodpłatny dostęp do modułu systemu.

źródło:http://www.straz.gov.pl